संसारको सृष्टि र मानव उत्पति (मुन्धुम्–भाग- १)

ए….आल्ल लाःसा लाम्धेतमा यधः लःरेरो
लाङःसा लाङ्भो,रे यधः लःरेरो
तान्छो ता,रेरो साक्नांम ता,रेरो
सेन्दाङ फाङ्सिङ्लो कुलाङ् फाङसिङ्लो
मियाःसोःरेरो कुनाम् सोःरेरो
तान्छो ता,रेमु साक्नांम ता,रेमु
तरङ् सोःरेरो ताङ्साङ् सोःरेरो
थाबु सोःरेरो सिङलाङ् सोःरेरो
कोइ सोःरेरो फाङजंङ् सोःरेरो
लोक्फा मेसोरे कुबु मेःसोरे
यासाः मेसोःरे योङली मेसोःरे
योङलिङ सोःरेरो नुःसा सोःरेरो
खाम्बुकचङमेओ चिङजिक सोःरेरो
लिङबुक चङमेओ था,बा सोःरेरो
सिम्बुक चङमेओ असेःक सोःरेरो
याम्मु तुतु नाम्धेकपे तुम्याङ नाम्धेकपे
सावाः नाम्धेकलो येहाङ नाम्धेक्लो
तुङ्गुःत नाम्धेकलो सिङ्बुन नाम्धेक्लो
नालि नाम्धेक्लो थाङबेन नाम्धेक्लो
सिसा नाम्धेक्लो मेन्छिन् नामधेक्लो
हेन्जीरी नाम्धेक्लो हेम्बङवा नाम्धेक्लो
केधेक मुरीःरो नाम्धेक लोरिरो
केधेके माङ्लो नाम्धीके माङ्लो
सेघाप्मि सोःरेरो सेगेरा सोःरेरो
कोचो सोःरेरो खिया सोःरेरो
तान्छोः ता,रेरो साक्नांम ता,रेरो
थोजिरी मासे थोबाङ्बासे
थो सदुङ साम्बासे लेप्मु साम्बासे
थिली लुङमाए थाम्देन लुङ्माए
तेत्लेरेबा हाः तेन्जी येप्पाहा
तेत्लेरेगमु तेन्छाम् मुक्पाहाः
सिदेन्देम्बाहा याःदेन्ादेम्बाहाः
सुङ्गेत्लीङ्बाहाः ताङ्गेत्लीङ्बाहाः
लेक्वा केधक्सुरो चम्योक केधक्सुरो
लेक्वा थक्सेनीः चम्योक थकसेनी
थाङगेतलुङ् माङ्से लाङ्गेतलुङ् माङ्से
तइतमाः माङ्से नाम्थामा माङ्से
तइत्ामाः माङ्लो नाम्थामा माङ्लो
केधिके माङ्से नाम्ध्ोके माङ्से
केधेके लोरीरो नाम्धीके लोरीरो
साक्फाङ मेल्लए येरिप् मेल्लए
फुङ्फाङ् मेल्लए याक्नाम् मेल्लए
चिल्लि मेन्थाए नारा मेन्थाए
थो सोधुङ् हाङ्बाए लेप्मु हाङ्बाए
किधिक लोरीरो नाम्धेःक् लोरीरो
थिलि लुङ्माए नाङ्देन लुङ्माए
वाशाः थःेएरो यो लाम थेःएरो
आङ्सु कित्छेरो नुबुन कित्छेरो
साजु येइगे इङमी येइगे
थो सोधुङ् हाङ्बाए लेप्मुहाङ्बाए
थामेरा गर पाःनु यम्बाएआखोग…
सेवा थाङिगे सेन्दो थाङिगे
निङ्गुति याङ्लो सोदिम्मा याङ्लो
थिलीङगे याङ्लो नावाप्मा याङ्लो
सेन्दीमा याङ्लो सोगीप्मा याङ्लो
नालि युरुम्बे ए कुजेम युरुम्बे
तुङगुली माङ्ङे मेन्छीम्मा माङ्ङे
सेजो यःेइरो इङमी येःइरो
इक्साआङ होप्लो खाम्बेःक् आङ होप्लो
त्ारङ्ङाङ् होप्लो ताङसाङ्ङाङ् होप्लो
आःत्तिया नेरो मुसुन्ने नेःरो
मुहोप्लुङ नेःरो खाहोप्लुङ नेःरो
लाःसा फामारो तुङ्हिक्लकः नेःरो
नाम्सा फामाग तुङ्हिक्लकः नेःरो
तुङ्हिक लिप्सीङ्ङाङ् पाङ्हिक हिप्सीङ्ङाङ्
तुङहिके माङ्लो पाःङहिके माङ्लो
आत्तीया माङ्थिक मुसुन्ने माङ्थिक
मुसुन्ने माङ्लो खेसुन्ने माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन्ा लन्देरो
तुङगुङ्ङाङ् होप्लो वरङ्ङाङ् होप्लो
मुहोप्लुङ नेःरो खाहोप्लुङ् नेःरो
लाङःमेम्बत माङ्लो लाङःधुति माङ्लो
हुक्मेन्बत माङ्लो हुक्थुति माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लादेन लन्देरो
खन्हा…..
ममुङ्गा माङ्लो खाउङगा माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
नेन्जुम इरेल्ले निङ्वा इरेल्ले
नेन्जुमरक फक्तेरो निङ्वारक फक्ते
थाप्साङ नुःमाहाः लदेन नुःमाहाः
उपाङगेक माङ्लो पुपाङगेक माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
पेली मेफाक्सीङ योबान मेफाक्सीङ
ति,मेन्न नेमेःमु वारङ नेमेःमु
मुहोप्लुङ लःनेः खाहोप्लुङ लःनेः
साप्मा मेलन्लोः कुमाङ मेलन्लोः
आजुनु माङ्थिक आलेखा माङ्थिक
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
नेन्जुम इरेल्ले निङ्वा इरेल्ले
नेन्जुमरक फक्तेरो निङ्वारक फक्ते
खाम्बुकःताक माङ्लो येप्पुङताक माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
नेन्जुम इरेल्ले निङ्वा इरेल्ले
लासाः फामारे तुङ्हिक् लःनेःरो
नाम्सा फामारे तुङ्हिक् लःनेःरो
इजोमपोक माङ्थिक इदाखा माङ्थिक
थ्ााप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
मुहोप्लुङ् लःनेः खाहोप्लुङ् लःनेः
नेन्जुम इरेआङ निङ्वा इरेआङ
नेन्जुम फक्तेल्ले निङ्वा फक्तेल्ले
साप्मा तुम्बुमा कुमाङ तुम्बुमा
कुजेक…………
साप्माःरक यम्माःआः कुमाङ लः यम्माआः
सावारा माङलो येत्तुके माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
ति,मेन नेःमेओ वारङ नेमेःओ
नेन्जुम इरेरो निङ्वा इःरेरो
नेन्जुम मु फक्तेरो निङ्वामु फक्ते
अथिनलुङ् माङ्लो फःफलुङ् माङ्लो
चाङ्घीप्मा माङ्लो थोबुमा माङ्लो
चाङघी थाङेल्ले थोबु थाङेल्ले
तरङ् चम्माआः ताङ्साङ् चम्माआः
थो हुक्सो खेक्तेथो ताःङे खेक्थेथो
नावारा माङ्लो चगप्लुङ् माङ्लो
थापसाङ लन्देरो लदेन लन्देरो
सिक्कुम् मेदेसे निङ्वा मेदेसे
खाम्बुदाक माङ्नु येप्मुदाक माङलो
इजुम्बो माङ्नु इदाखा माङ्लो
इजोङ खिङ्खुसी इदाःक् खिङ्खुसी
नेन्जुम इरेओ निङ्वा इरेओ
मुमुलुङ माङ्लो खालोकलुङ् माङ्लो
थाप्साङ् लन्देरो लदेन लन्देरो
कुचाः……..
तुङगुःताङ् होप्लो वारकाङ् होप्लो
आल्ल तिमेन् नेःमेमु वारङ नेःमेमु
तुङगुःताङ होप्ते वारकाङ् होप्ते
लेक्वागः केःरे थिकतक कः केःरे
तुङगुःत मेन्नेरो वारक मेन्नेरो
नावा मेःयारेन खेम्सीङ मेःयारेन
थक्लुङ मेबोक्सेन् काबे मेबोक्सेन्
तुङगुतःताङ् मेन्नेरो वारकाङ् मेन्ने
साप्पा तुम्बुमा माङ्ले तुम्बुमा
चिल्लि मेनेत्छीङ् नारा मेनेत्छीङ्
साप्माः होपरीक्वा माङ्ले होम्रीक्वा
लेक्वाग थेःएरो सुम्वाक्ला थेःएरो
खेन्नीन्ग……………..
तुङगुःत् नेन्छीङ्लो वारक नेन्छीङ्लो
तुङगुःत् मेगेत्नेन् वारक मेगेत्नेन्
साप्मा आङ साःहा माङ्नुआङ साःहा
सिक्कुम् मेदेस्याङ् निङ्वा मेदेस्याङ्
सुराइमाग ताङ्नी मेदेसे
साप्पा होम्रीक्वा माङ्ले होम्रीक्वा
पुपु रुक्वामा पुःना थेःएल्ले
सावाग माङ्लो थिक्लाङनी माङ्लो
नावारा माङ्लो निलाङनु माङ्नु
नावारा माङ्लो सुम्लाङमु माङ्लो
नावाग माङ्लो लिलाङनु माङ्लो
थाप्साङ मेलन्दे लदेन मेलन्दे
तुङगुःत् मेःयो,रु व्ाारक मेःयो,रु
थिक सुम्मा माङ्लो निसुम्मा माङ्लो
सुम्सुम्मा माङ्लो लिसुम्मा माङ्लो
तुङगुःत् मेःयो,रु व्ाारक मेःयो,रु
तुङगुःत् मेगेत्नेन् वारक मेगेत्नेन्
सावारा मेल्यः येत्थेगेक मेल्यः
सावारा मेल्यः येत्तुङगेक मेल्यः
यात्ता खोत्तेरो यामेन खोत्तेरो
खाप्मा मुरील्लो याःमेन मुरील्लो
पुपुरुप्माबे पुत्माङला सेल्ले
कुमाक्ला माङ्से कुभरा माङ्सी
कुहेल्ला माङ्से कुहिक्ला माङ्सी
सिङधुङ मेबोक्से कसे मेबोक्से
यो सिङ्धुङ् लेथाम्माः कसे लेथाम्मा
पाधुङ्ङाङ पोक्से लेङाआङ पोक्से
पाङगानु ङानु माङ्गानामाआः
यो चफत खेङारो थुङ्वा खेक्ङारो
यो सेङानु ङानु ङेङानामानु
पाधुङ मेबोक्से लेक्ङा मेबोक्से
तुङगुःत मेगेत्नेन् वारक मेगेत्नेन्
सावारा मेल्यः येत्तुङगेक मेल्यः
यो………….
पेगेक नाम्बित्लो फेङवा नाम्बित्लो
हुक्सोत लिबुल्ले ताङे लिबुल्ले
फःजीयेङ पित्तथीक माक्चीयेङ पित्थीक
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्दरो
तुङ्गुन मेगेत्नेन् वरक मेगेत्नेन्
सावारा मेल्ले येत्तुङगेक मेल्ले
चुगेक नुगुल्ले चुक्वा नुगेल्ले
हुक्सो फिन्दुल्ले ताङे फिन्दुल्ले
सावाग थेःएरो नुवरक थेःएरो
खभ्याङ……………..
तुङगुःत् योःरु रो वारक योःरु रो
कुचेक तुङगुःत् मेगेत्नेन् वारक मेगेत्नेन्
पःेगेत नाम्बिम्म्ाा फेङवा नाम्बिम्मा
सावारामेल्य येत्तुङगेक मेल्ले
हुक्सो लिबुल्ले ताङे लिबुल्ले
सावारा माङ्लो लिधेके माङ्लो
अजुनी माङ्लो आलेखा माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
लेःकवाग केःरेरो निःदक,कः केःरेरो
तुङ्गुःत् मेगेत्नेन् वारङ मेगेत्नेन्
नेन्जुम लिबुआङ निङ्वा लिबुआङ
साप्माः मेलन्दे कुमाङ मेलन्दे
कङग………………..
नेन्धकाङ् माङ्लो इमीकताङ माङ्लो
याम्मु थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
तकतीगेक माङ्थीक याङथीगेक माङ्थीक
थाप्साङ लन्देआङ लदेन लन्देआङ
याम्मु हुक तगेक माङ्लो लाङ तखेक माङ्लो
थाप्साङ मेलन्दे लदेन मेलन्दे
नेन्जुम इरेमु निङ्वा इरेमु
नेन्जुम फक्तेल्ले निङ्वा फक्तेल्ले
साप्मा रक मेःलन कुमाङ लःत मेलन
अलौटा माङ्लो जालौटा माङ्लो
कुनुभी माङ्लो नियारा माङ्लो
एम्बीसो माङ्लो कुसङङाङ् माङ्लो
थ्ााप्साङ् लन्देआङ लदेन लन्देआङ्
तुङ्गुःत नेमेप्मु वारक नेमेप्पु
साप्मा नाम्फेरो माङ्ले नाम्फेरो
खःयो……..
साप्मा मेनाम्सीङ् कुमाङ मेनाम्सीङ्
लाङ्बन मेबिसीङ चाःसाक मेबिसिङ
साप्मा फोक्वाबेन माङ्ले फोक्वाबेन
नेन्धकाङ माङ्लो इमेत्ताङ माङ्लो
सिक्कुम् मेमुत्छु निङ्वा मेमुत्छु
लाङ्बन मेम्बुरुन चाःसाक मेम्बुरुन
यङ्सङ तेसुल्ले थुक्वा तेसुल्ले
कुनुरी माङ्लो पाक्वादेन माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
यङ्सङ तेसुल्ले थुक्वा तेसुल्ले
कुनुरी माङ्लो सिक्वादेन माङ्लो
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
याम्मु सिक्कुम् तेःसेआङ निङ्वा तेःसेआङ
सुःहन थान्देरो मिक्सो थान्देरो
चुल्लाफि माङ्लो लाफियक माङ्लो
खेल्लाफी माङ्लो लाफियक माङ्लो
थाप्साङ मेलन्दे लदेन मेलन्दे
सिक्कुम् मेदेसे निङ्वा मेदेसे
नन्ेधक्काङ् माङ्ङाः इमेत्ताङ माङ्लो
साप्मा फोक्वाबेन माङ्ले फोक्वाबेन
सिक्कुम् आःमुछुम निङ्वा आःमुछुम
खल्ले यङ्सङ तेसुवा थुक्वा तेसुवा
सिक्कुम् मेदेसे निङ्वा मेदेसे
याम्मु सुहेन मेधान्दु मिक्सो मेधान्दु
तकतिगेक माङ्ङेन याङनिगेक माङे्न
आधुङ तो,रेरो येप्पो थिङधुङसिङ
आम्मु…….
साङलेरेगमु फाङफो थिङधुङसिङ
आन्दुङ तो,रेरो येत्फो थिङधुङसिङ
साङगारेःगमु फाङफो थिङधुङसिङ
सिगी लेक्तुङलो सःसा, लेक्तुङलो
याङसिङ लेक्तुङलो थक्नु लेक्तुङलो
सेजो येम्सीङलो इङमी येम्सीङलो
आन्दान् ….
नेन्धकाङ माङ्ङेन् इमेत्ताङ माङेन्
सेवा मेधासु सेन्दो मेधासु
आङगा….
सिक्कुम् आगमुछे निङ्वा आङ आगेमुछे
साप्मा लत्तुङसिङ कुमाङ लत्तुङसिङ
लेक्वाग केःरेरो सुम्तकगः केःरेरो
तुङगुःताङ केत्लो वारकःकाङ् केत्लो
तुङगुःत् नेमेप्मु वारक नेमेप्मु
तुङगुःत् पुथुङवा वारक पुथुङवा
साप्मा तुम्बुरे माङ्नु तुम्बुरे
हुक्सो मेगेङ्सुआङ ताङे मेजेक्सुआङ
पुपुनामारे पुप्मालासेल्ले
ताबु थिक थाङेरो सिङफेक थिक थाङे
यो सत्थु सिङमारो इलामभो सिङमा
चाङघीरक थाङेरो थोबुरक थाङेरो
थो चाङघी केरेल्ले थोबु केरेल्ले
लेक्वा मेआत्तुरो नुबो मेआत्तु
साप्मा तुम्बुरे कुमाङ तुम्बुरे
थिक्लाङ कुलाङेन कुन्थे कुलाङङेन
यो तिमेन मेदेसुरो हङ्गङ मेदेसु
थिक यगु लाङलो कुङघेगु लाङलो
तिमेन मेलान्दु हङ्गङ मेलान्दु
चभतलक लन्लो थुङवारक लन्लो
थिकचोगु लाङङेन कुनघेगु लाङङेन्
सिन्युक मेदेसु मुदेन मेदेसु
इक्साआङ लाङलो खाम्बेकःकाङ् लाङलो
थिकसु कुलाङेन् कुन्धे कुलाङङेन्
तइ मेदेसु नाङगेन मेदेसु
याम्मु….
साप्मा आङ लाङलो माङ्नुआङ लाङ्लो
थिकचु कुलाङेन् कुन्धे कुलाङङेन्
तई मेदेसु नाम्धा मेदेसु
साम्मेत्ताङ लाङलो केजङ भो लाङलो
थाङगेत मेदेसु लाङगेत मेदेसु
मुदाङ लाङ्लाङलो लिङ्लाङबेत लाङ्लो
खेन्छा थिकताङ कुलाङमेन् कुन्धे कुलाङमेन्
इक्सा ओतारो खाम्बेःक् ओतारो
त्ारङ्बी ओताआः खाम्बेःक् ओतारो
हुक्सो मेजोगु ताङेः मेजोगु
साप्मा तुम्बुरे कुमाङ तुम्बुरे
याम्मु तुङगुःत् नेमेप्मु वारक नेमेप्मु
आन्दान..
सिक्कुम् मेदेस्याङ निङ्वा मेदेस्याङ
कुभरा माङ्हा कुहेल्ला माङ्हा
कुहिक्ला माङ्हा कुमाक्ला माङ्हा
सिन्धु तुम्भुमा कसे तुम्भुमा
सुहेन मेजक्तुआङ मिःक्सु मेजक्तुआङ
नेत्ती मेभत्छु उङगा मेभत्छु
नेत्ती मेभत्छु इम्साङ मेभत्छु
तुङगुन मेइक्सु वरङ मेइक्सु
कङग……
साम्मेतरक लन्देरो केजङलक लन्दे
तुङगुःत् मेइक्सु वारक मेइक्सु
तुङगुःत् फक्तेआङ वारङ फक्तेआङ
खाःमित रक लन्दे थुम्बुरक लन्दे
तुङगुःत् मेइक्सु वारक मेइक्सु
नेन्जुम फक्तेल्ले निङ्वा फकतेल्ले
आम्मु……
साम्मारक मेलन कुमाङ्रक मेलन्
आम्मु तुङ्गुःत् मेइक्सु वारक मेइक्सु
हाधुङ मिसोतरो लेङा मिसोतरो
हाधुङ लाप्सोहा लेङा लाप्सोहा
याम्मु हाधुङ थेगेक्लो लेङा थेगेक्लो
हुक्सो थिसुल्ले ताङे थिसुल्ले
तुङगुःत् नेमेप्मु वारक नेमेप्मु
हाधुङ मुन्देरो लेङारक मुन्दे
वाःया पोक्मेल्लो लुप्ली पोक्मेल्लो
सिगुक लिप्मारो थाप्साङ लन्देल्ले
थेरुप लिप्माआङ थाप्साङ लन्देरो
याम्मु तुङगुःत् मेइक्सु वारक मेईक्सु
नेन्जुम फक्तेल्ले नेङवा फक्तेल्ले
तुङगुःत्रक फक्लो वारकःलक फकः
आम्मु मुधुङ पिन्देरो खेसे पिन्देरो
मुधुङरक लन्दे खेसेरक लन्दे
तुङगुःत् मेइक्सु वारक मेइक्सु
सेन्दाङआङ लन्दे कुला आङ लन्दे
आम्मु तुङगुःत् मेइक्सु वारक मेइक्सु
याम्मु तुङगुःत् फक्तेल्ले वारक फक्तेल्ले
मियारक लन्दे कुनामरक लन्दे
आम्मु तुङगुःत् मेइक्सु वारक मेइक्सु
साप्मारक मेलन कुमाङरक मेलन
लाओति मानु कुम्भानी मानु
थाप्साङ लन्देरो लादेन लन्देरो
तुङगुःत् मेइक्सु वारक मेइक्सु
याम्मु तुङगुःत् फक्तेल्ले वारक फक्तेल्ले
याम्मु…………………
नेन्जुम काङसिङआङ नेङवा काङसिङआङ
चुङजी हाङ्बारो येत्छी हाङबारो
थाप्साङ लन्देरो लदेन्ा लन्देरो
साप्मा चुङजीरो माङ्ले चुङजीरो
थाप्साङ मेलन्दयाः लादेन मेलन्दे
याम्मु तुङगुःत् मेइक्सु लादेन मेइक्सु
तुङगुःत् फक्तेल्ले वारक फक्तेल्ले
आम्मु साम्मारक मेलन् कुमाङ्ःलक मेलन्
यो तागेरामाथिक निङ्वा फुमाथिक
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
थोसु वारकमा साङखी वारकमा
योसु वारक लिङखी वारक
ना……………
मिकचुमःजुम वारक मिक याःया वारक
ताप्पेसो वारक लेरङ् याः वारक
तुङगुःत् पिन्देरो वारक पिन्देरो
इक्साग होप्लो खाम्बेःकाङ होप्लो
इक्सा ओतान खाम्बेःक् ओतान
च्ाभत खोतान थुङवा ओतान
हुक्सो किःरेल्ले ताङे किःरेल्ले
हुक्सो मेनाप्सु ताङे मेनाप्सु
पुपुरुप्माग पुप्मा लासेल्ले
कुभिङला माङ््हाः कुमाक्ला माङ्हाः
हुक्सो सिप्तुल्ले ताङे सिप्तुल्ले
आम्मु………….
नेत्तीथीक थाङे फुङफेत थिक थाङे
कुनुरी फुङलो साम्जिरी फुङग
नेत्ती थाङेरो फुङफेत थिक थाङे
तुन्गुःत् नेमेप्मु वारक नेमेप्मु
हुक्सो सिक्तुल्ले ताङे सिक्तुल्ले
थाबु थिक लिङसे सिङसे थिक लिङसे
ना…………..
सुम्दाङ यो सिङमा याङमी यो सिङमा
थाप्साङ लन्देनन् लादेन लन्देनन्
सिक्कुम् मेदेस्ो निङवा मेदेसे
लेक्वाग केःरे ङादक नी केःरे
इक्साग होप्लो खाम्बेःक् होप्लो
साप्मा तुम्बुमा माङ्ले तुम्बुमा
सिक्कुम् मेदेसे निङ्वा मेदेसे
सुहेन मेधान्छु मिक्सो मेधान्छु
पेली मेवान्छीङ् योबा मेवान्छीङ्
फजीयाङ पिःतेन् माक्चीयेन पिःतेन्
चफत मिसेआङ थुङवा मिसेआङ
चफतःलक थुङेरो थुङवानी थुङे
काप्वा लाक्सीङ्ङाङ् यामेत लाङसिङ्
काप्मा मुरीङग यामेत मुरीङग
हुक्सो लुगेल्य ताङे लुगेल्ले
इक्सा यरङलो खाम्बेःक् यरङलो
हुक्सो नेन्छीङ्लो ताङे नेन्छीङ्लो
पेली मेबारे योबा मेबारे
इक्सा मेगेत्नेन् खाम्बेःक् मेगेत्नेन्
याङसा चोगुम्मा कुन्धे चोगुम्मा
थाबु केधाङबेन सिङ्से केधाङबेन
मिनुरी सिङ्नु साम्जिरि फुङ्नु
थिक फेक्वा चाःमा तेल्लेक लन्देरो
निफेक्वा चाःमा पोरोकलक थाङे
सुमफेक्वा चाःमा थाङ्थाङ् लन्दे
लिफेक्वा चाःमा थोथोरक के,रे
याम्मु सिक्कुम् मेदेसे निङवा मेदेसे
सिन्युक रक खुक्तु मुदेनरक खुक्तु
तिमेन खुक्तुरो वारङ ङाङ् खुक्तु
तइ खुक्तुरो नाङगेन नी खुक्तुरो
तइ खुक्तुरो नाम्धा नी खुक्तुरो
थाबु फेक्तेरो सिङ्से फेक्तेरो
नेत्तीआङ फेक्ते फुङफेःआङ फेक्ते
सिक्कुम् देःसेल्य निङ्वा देःसेल्य
मिनु दिपारो चाम्बु दिपारो
सिक्कुम्रक मःये निङ्वारक मःये
फःजीयाङ पिःतेन् माक्चीयाङ पिःतेन्
याम्मु……
चभत मिःस्ोआङ थुङ्वा मिःसेआङ
थुङ्थुङ केसबेन थोःएत केसबेन
इक्सा तनारो खाम्बेःक् तनारो
त्ारङ् दिङ तना ताङ्साङ्दिङ तना
त्ानाः सामाग तोदिङ नेस्सेरो
इक्सा मेगेत्नेन् खाम्बेःक् मेगेत्नेन्
याङसा चोगुम्मा कुन्धे चोगुम्मा
सुहेन हिक्सेल्ले नेबो हिक्सेल्ले
फःजीयेत पिःतेन् माक्चीयेङ पिःतेन्
याम्मु वःया लन्देरो नामधिङ्गोमा लन्दे
लेक्वा थक्तुम्लो चम्योक थक्तुम्लो
इक्सा मेगेत्नेन् खाम्बेःक् मेगेत्नेन्
याम्मु सुम्दाङ यापामु तकमि यापामु
था,बु पत्छेल्ले सिङ्से पत्छेल्ले
फःजीयाङ पिःतेन् माक्चीयाङ पितेन्
सुहेन हिक्सेल्ले मिःसेन हिक्सुल्ले
खागिया पु रो मागिया पु रो
याम्मु कुङिला पु रो कुरोथि पु रो
थुक्फा मेलन्दे कुबु मेलन्दे
थुक्फुआङ साःअ कुबुआङ साःअ
लाप्सो सामागः फेतफेत मेहिप्तु
मिसो सामागः फेतफेत मेमेत्तु
पुपुरुप्माग पुप्ना थेयेल्ले
लिजुम हेःरेरो लिफोक हेःरेरो
साम्जिक् पोक्मारो मुन्धुम् पोक्मारो
थो सधोङ लाःरेल्ले लेत्मु लाःरेल्ले
लेक्वा थक्तुम्मा चम्योक थक्तुम्मा
लिजुम हेःरेरो लिफोक हेरेल्ले
हिल्ली पोक्मा हाः मति पोक्मा हाः
साम्याङ पोक्मा हाः युप्पा पोक्मा हाः
मुधिङ पोक्मा हाः सकङ पोक्मा हाः
मिनु पोक्मा हाः वदोक पोक्मा हाः
मिनु पोक्मा हाः मेन्जा पोक्मा हाः
इक्सा मेगेत्नेन् खाम्बेःक् मेगेत्नेन्
याङसाः चोगुम्माः कुन्धे चोगुम्मा
वधिनलुङ् माङ्ङीन् फफतलुङ माङीन्
तरङ् चम्फामा ताङ्साङ चम्फामा
हुक्सो खेक्तेल्ले ताङे खेक्तेल्ले
तरङ्ग पोक्सेरो ताङ्साङ्ङ पोक्से रो।

Advertisements

1 Comment

 1. yo kun bhasa ho


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 • युएईमा साँस्कृती कार्यक्रम सम्पन्न

 • लिम्बु पहिरन

 • Click in Photo for more..

 • बाँकी तस्विर हेर्नको लागि माथि तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस।

 • धेरै पुरानो लिम्बु तस्विरहरु, बाँकि तस्विर हेर्न माथि तस्विरमा क्लिक् गर्नुहोस।

 • बिभिन्न कालखण्डमा गरिएको लिम्बुवान मुक्तीका आन्दोलनहरु । तस्विर मा क्लिक गर्नुहोस

 • May 2010
  S M T W T F S
  « Apr   Jun »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • नेपल कै सबै भन्दा अग्लो देविको मुर्ति ताप्लेजुङ लिम्बुवानमा, पाथिभरा देविको दर्शन गरौ र मनोकामना पुरा गरौ। तस्विर मा क्लिक् गर्नुहोस।

 • LimbuMandala

 • तोङबा

  लिम्बु जाति हरु को चिया

 • याक्थुङ समाज

 • लिम्बुवान ब्लगस्पोट

 • याक्थुङ न्युज

 • चुम्लुङ नेपाल

 • चुम्लुङ युएसए

 • free counters

 • जनमत सङ्ग्रह ।