संसारको सृष्टि र मानवको उत्पति मुन्धुम – भाग २

इक्सा मेन्नेगः खाम्बेःक् मेन्नेगः
ना:वा मेयाःरेन खेम्सीङ मेयाःरेन
थक्लुङ् मेबोक्सेन् काबे मेबोक्सेन्
याङ्सा मेन्नेगः कुन्धे मेन्नेगः
सिक्कुम् मेदेसे निङ्वा मेदेसे
वथिनलुङ् माङ्लो फःफतलुङ् माङ्लो
साम्सुरामाग यमिङ खेङ्सिङ आङः
नावारा माङ्लो चगपलुङ् माङ्लो
थाप्साङ नु,मा हाः लादेन नुमाहाः
आप्चेरे फिन्दु पोरोक्मी माङ्ले
थाप्साङ् लन्देरो लदेन लन्देरो
सिक्कुम् तेसेल्ले निङ्वा तेसेल्ले
साक्फाक साक्सुरो यहुक साक्सुरो
सिक्कुम् मेदेसे निङ्वा मेदेसे
चिक्चु खाम्बारो यःयङ खाम्बारो
सेम्ब्रीङ खाम्बारो थेब्रिङ खाम्बारो
काम्दो खाम्बारो युप्लीङ खाम्बारो
हेम्खाम खाम्बारो माखाम्खाम्बारो
लाःहा खाम्बारो हुतक खाम्बारो
खाम्जुम केःरेल्ले खाम्लेप केःरेल्ले
लेक्वाग केःरेरो नुदक केःरेरो
आम्भा……….
इक्सा मेबोङनेन् खाम्बेःक् मेबोङनेन्
याङ्सा चोगुम्मा कुन्धे चोगुम्मा
पेलि मेभाक्सीङ योबा मेभाक्सीङ
सिक्कुमरक मेःदेः निङ्वारक मेःदे
हुक्तापे चाःमा मुःमु केलाप्पेन्
तिमेन् इमेत्लो हङगङ इमेत्लो
आप्चारे फिन्दु पोरोक्मी माङग
पोरोक्मि माङ्लो यम्भामि माङ्लो
सिक्कुम् तेःसेआङ निङ्वा तेःसेआङ
सुहेन थान्देरो मिकःसो थान्देरो
लेक्वा मेम्बेन्ने चम्योक मेम्बेन्ने
इक्सा तःनारे खाम्बेःक् तःनारे
इक्सा इगुङभाङ् खाम्बेःक् निगुङभाङ्
इक्सा मेदिगेन् खाम्बेःक् मेदिगेन्
सिक्कुम् तेःसेआङ निङवा तेःसेआ
आप्चारे फिन्दु पोरोःक्मि माङग्
पोरोक्मीबारे यम्फामीबारे
साक्फाक् साक्सुल्ले यहुक साक्सुल्ले
सेनाहिक लन्दे थेनाहिक लन्दे
सेनाहिक मेल्ले थेनाहिक मेल्ले
सियेङघा लत्तु थेयेङघा लत्तु
सियेङघा मेल्ले थियेङघा मेल्ले
पारुङ थाप्तुरो मारुङ थाप्तुरो
पारुङ तुःमारे मारुङ तुःमारे
थिङदाङ् थाप्तुरो साःयो थाप्तुरो
वयालुङ् थाप्तु चुजिकलुङ् थाप्तु
वया लुङबेल्ले चुजिकलुङ बेल्ले
खाम्जिरि थाप्तुसि खाम्बोःङ्बा थाप्तुसि
लुङ्जिरिमाग लुङ्बोःङ्बा थाप्तुसि
मेन्दा हिःरेग कःक केनाम्बाहाः
फाःफेक्वारेग वाःकेइपसिङबाहाः
मःचि बुङमाग् थाङ् लेप्फेवाहाः
सिः पुक्तुकमाग साङ् केजेप्पाहाः
सिङ्दाङ मेधाप्तुसि साःमेधाप्तुसि
खाम्जिरिमाग खाम्बोःङ्बा साःसी
लुङ्जिरिमाग लुङ्बोःङ्बा साःस्यः
मेन्दा हिःगमु कःक् केनाम्बा सिः
फाःफेक्वा रेग वाः केइप्सीङबासि
ताप्पी लुङ् मेल्ले सुःयोत लुङ मेल्ले
थिङ्दाङ थाप्तुरो साःयो थाप्तुरो
तिदित लुङ् थाप्तु तादातलुङ् थाप्तु
तिदित लुङ मारे तादात लुङ्मारे
तागेरा थाप्तु निङ्वाफु थाप्तु
ताम्बेत लुङ मेल्ले सुयोत लुङ मेल्ले
थिङदाङ थाप्तुरो सायोते थाप्तुरो
लुङ्जिरी थाप्तु लयाङलुङ् थाप्तु
सामु थाप्तुबे मुया थाप्तुरो
याम्मु ताम्बेत लुङ मेल्या सुयोत लुङ मेल्ले
थिङ्दाङ थाप्तुरो साःयोत थाप्तुरो
चिजित लुङ थाप्तु माङ्लाकलुङ थाप्तु
खेल्ले खक्चुङ थाप्तुरो सबा थाप्तुरो
ताम्बेत लुङमेल्ले सुयोत लुङ मेल्ले
थिङदाङ थाप्तुन् साःयो थाप्तुन्
खाम्बेक्लुङ् थाप्तु यदेतलुङ् थाप्तु
मिनुलुङ् बेल्ले यदेतलुङ् बेल्ले
मिनुरी थाप्तु सिनातलुङ थाप्तु
थल्ले आङ लुङले साम्माङ्ङाङ् लुङलो
ताम्बेत लुङ मेल्ले सुःयोत लुङमेल्ले
मिनुरुङ थाप्तु मिजाक्लुङ थाप्तु
मिनु लुङ्बेल्ले यदेतः लुङ्बेल्ले
थिङदाङ थाप्तुरो साःयो थाप्तुरो
थिङदाङ थाप्मेल्ले साःयो थाप्तुरो
थोःसो लुङमेल्ले फिःया लुङमेल्ले
मुसु लुङमेल्ले मुक्कुम लुङमेल्ले
साःयो खिम्माहाः यो खिम्बाङ्मा हाः
थिन्दाङ मेधाप्तुसि साःयो मेधाप्तुसि
खाम्छीछिरीगः खाम्छी छिरी साःसी
लुङछिछिरिग लुङ्बोःङबा साःसी
थिङदाङ मेधाप्तुसि साःयो मेधाप्तुसि
इतनामारो सरेङ थाङ नामारो
इतनानामाथिक सरेङहाङ माथिक
थाप्सासबारो तिगेन्जंङ्वा थिक
थिन्दाङ मेःवारे साःयो मेःयारे
फक्ताङ्लुङ मारो पेनबेन लुङ मारो
मुक्कुम् गुम्मारो सेनःसेन गुम्मारो
मुदक कुम्मारो सेवा चङमारो
कोईः मेबोक्से फाङजंङ मेबोक्से
थेगु मेबोक्से फाङचंङ मेबोक्से
नाःसो लुङ् मेङग नाङगेत्छो लुङमेन्
नासो लुङमागः फियात्छो लुङमा
थोसो लुङ मारो सेवा लुङ् मारो
योसो लुङ् मारो चभत लुङ् मारो
कुसिङ कङग …………..
इक्सा नेन्छीङ्लो खाम्बेःक् नेन्छीङ्लो
तरङग फोन्छीङाङ् ताङसाङ्ग फोन्छीङ
काप्थो पोक्सेरो योबा पोक्सेरो
आल्ल साङगे मेत्तुम्लो थिकहुप मेत्तुम्लो
सेन्दिरे चामा थिकलेप मेत्तुम्लो
तेङगो मेन्दोके यो लाम मेन्दोके
चेत्थ्या हिप थ्याङ…थ्याङ……..

हुक्सी कुमासी सेङसिङ कुमासी
लेक्वाग केःरेरो नुःदक कः केःरेरो
इक्सा नेमेप्मु खाम्बेःक् नेमेप्मु
इक्सा मेङगाम्ना खाम्बेःक् मेङगाम्ना
याक्बुङ थाङ मेल्लो याःहाक थाङ् मेल्लो
इक्सा साम्बोतले खाम्बेःक् साम्बोतले
आल्ल………
थो तागेरा हिम्थो निङवाफु हिम्थो
आप्चारे फिन्दु पोरोक्मी माङगः
पोरोक्मी माङ्लो यम्फामी माङ्लो
थो मिकफुङ नेःस्सेरो इमा नेःस्सेरो
वःया फक्सेल्ले सेत्लुम फक्सेल्ले
तागेरा मेल्यः निङवाफु मेल्यः
ताःदि योःत्तुरो सेप्माङ योःत्तुरो
ताःदि रक चाःरे सेप्माङरक चाःरे
तान्छो ताःरेल्ले साक्नाम ताःरेल्ले
मिक्सो सामारो ताःदाप सोरेस्याङ
सेवा थासुल्य सेन्दो थासुल्य
आम्भा……
ताःदि चाःरे रो सेप्माङ चाःरे रो
आप्चेरो फिन्दु पोरोक्मी माङ्ग
पोरोक्मी माङ्लो यम्फामी माङ्लो
कोइ लाङ्खेक्लो अत्तु थासिङ्लो
थो थो लाङखेक्वाः साम्नुङ थासिङ्लो
थो सिन्युक हाङ्बेओ कान्देन हाङ्बेओ
मुदेन हाङ्बेओ यन्छेन हाङ्बेओ
सेवा थासुल्य सेन्दो थासुल्यः
आङगा….
याङ्साः मेनिआन् कुन्धे मेनिआन्
पेलिरक पाःरेसी योःबारक पाःरेसी
यो इवा यो तेम्बे हःडा यो तेम्बे
लाभिङचङ साःभाङ नामभिङचङ साःभाङ
वःयानु कत्छुगे पङलुङनी कत्छुगे
सेन्दी लोसुसि तुममा लोसुसि
वःया नाक्तुसि पक्लुङ नाकतुसि
खेनेः केदुख्खे होप्लो केयाङघे ओप्लो
आल्ल मुधुङ केजोगुरो चेःया केजोगुरो
पेली मेत्तुसी योबान मेत्तुसी
पेलि सेमेल्य थोबा सेमेल्ले
वःया नाक्तुसीरो पक्लुङरक नाक्तुसी
नालि पुःरुस्याङ कुचेम पुरुस्याङ
लाभिङचङ साःभाङ नामभिङचङ साःभाङ
वःया मेःबुरु पक्लुङ मे:बुरु
फाक्सा साबेल्य तिगेन चङबेल्ले
थिकयाल्ले चाःमा नाःनाः नेस्सुसी
वःया नेस्सुसी सिङबित्त नेःस्सुसी
नि याक्ले चाःमा नाःनाः नेःस्सुसी
सुम्याक्ले चाःमा नाःनाः नेस्सुसी
लि याक्ले चामाः नाःनाः नेस्सुसी
याम्मु आप्चारे फिन्दु पोराक्मी माङले
पोरोक्मी माङ्ले यम्फामी माङ्ले
आङघोरी चाःमा नाःनाः नी लेप्तु
साक्फारे चाःमा नाःनाः रक लेप्तु
सोक्पीत्ता चाःमा नाःनाः रक लेप्तु
लियाङले चाःमा नाःनाः लेप्तु
लाभीङचङ साःनु नाम्भिङचङ सानु
फाक्सेराबेल्य तिगेनचङ बेल्ले
वःया मेघिसुआङ सेङबित्त मेघिसुआङ
नाः वःया मेनेस्सु सङबित्त मेनेस्सु
लि याक्ले चाःमा नाःनाः रक ने:सुस्साः
तुक्याङले चाःमा नाःनाः रक नेःसुस्साः
नुयाक्ले चाःमा नाःनाः रक नेःसुस्साः
येत्याकले चाःमा नाःना रक नेःसुस्साः
आप्चारे फिन्दु पोरोक्मी माङले
पोराक्मी माङले योम्फामी माङले
वःया रक फिन्दुरो पक्लुङरक फिन्दु
ङाः नामले चाःमा नाःनाःरक लेप्तुरो
आप्चेरे फिन्दु पोरोक्मी माङ्ले
वःया फिन्दुल्य पक्लुङ फिन्दुल्ले
ङाः नामले चाःमा नाःनाः नी लेप्तु
तुक्नामले चाःमा नाःनाः नी लेप्तु
नु नामले चाःमा नाःनाः नी लेप्तु
वःया खिसुआङ पकलुङ खिसुआङ
येत्नामले चाःमा नाःनाः रक लेप्तु
काप्तोक लुङ्यङमा योबा लुङ्यङमा
वःया मेनेसुआङ सिङबित्त मेनेसुआङ
याङसा केजोक्पा कुन्धे केजोक्पा
वःया केङगेत्तुन् पक्लुङ केङगेत्तुन्
माङसिङ केबोक्लो थुक्मु केबोक्लो
वःया केगेत्तुगर पक्लुङ केगेत्तुगर
माङ्सिङ केनान्दुरो थक्मु केनान्दुरो
आप्चारे फिन्दु पोरोक्मी माङ्ले
पोरोक्मी माङ्ले यम्फामी माङ्ले
वःया याङसिङङाङ् पक्लुङ याङसिङ्ङाङ्
थो सिगिकःरक लःरेरो सङबतलः लःरेरो
वःया लाक्सुरो पक्लुङ लाक्सुरो
वःया फिन्दुथो पक्लुङ फिन्दुथो
लादोक सुरुङमा नामदोक सुरुङमा
थो साघोङलुङ् तेम्बे खङफोना तेम्बे
लाघोङलुङ तेम्बे खङफोना तेम्बे
इक्सा कुन्दारो खाम्बेःक् कुन्दारो
तरङ कुन्दारो ताङसाङ् कुन्दारो
हुक्सो युङेल्ले ताङे युङेल्ले
वःया फिन्दुथो पक्लुङ फिन्दुथो
इक्सा कुन्दाहाः खम्बेक:कुन्दाहाः
तरङ कुन्दारो ताङसाङ् कुन्दारो
चफतनी युङेबा थुङवानी युङे
हुक्सो हेरेल्य ताङे हेरेल्य
वःया ताक्तेथो पक्लुङ तोक्तेथो
साम्मेतःरक लन्दे केजेङरक लन्दे
खाःमितरक लन्दे तुम्भोरक लन्दे
खुरुङलुङ् ल,रे फोरेङ्लेङ् ल,रे
नेन्धकलःक लोक्सुरो इमेत्ताङ लोक्सु
वगेल्ला नाक्तेबे वाःहिताङ् ताक्तेआः
वाःगेल्ला थेःयेरो वाःहितलकः थेःये
आप्चारे फिन्दु पोरोक्मी माङ्ले
सुहेन थान्दुरो मिङसो थान्दुरो
वःयाग फिन्दु पक्लुङरक फिन्दु
लादोक सुरुङमा नामदोक सुरुङमा
वःया चुक्थेथो पक्लुङ तोक्तेथो
वःया रक हेःरे रो पक्लुङ हेःरेरो
तई केलाप्पेन् नाम्थाः केलाप्पेन्
इथुक्से पक्लुङ साम्सोघा पक्लुङ
इमेन केलाप्पेन हङगङ केलाप्पेन्
चभत्ताङ पक्लुङलो थुङवा पक्लुङलो
कत्ना ताई केलाप्पेन् नाङगेन् केलाप्पेन्
थक्ले पक्लुङलो साम्माङ् पक्लुङलो
आम्मु सिन्युक केलाप्पेन् मुदेन केलाप्पेन्
मेन्छाम् पक्लुङलो याम नाप्मी पक्लुङ
तुत्तुः पक्लुङलो तुम्याहाङ् पक्लुङलो
नालीगेन पक्लुङलो थाङबेन पक्लुङलो
वःया मेन्जिन्ने पक्लुङ मेन्जिन्ने
वःया मेङघेक्केः पक्लुङ मेङघेक्केः
पधुःम थुमःलःरो पःजात चातःलःरो
वःया हेःरेथो पक्लुङ हेःरेथो
लेक्वा थक्तुम्बे चम्योक थक्तुम्बे
वःया मेन्जिन्ने पक्लुङ मेन्जिन्ने
वःया लिबिरो पक्लुङ लिबिरो
पधुःम थुमःरो पःजात चातःलःरो
थो पगेल्ला थासुरो वाःहित नि थासुरो
थाबु लिङसेरो सिङसेः लिङसेरो
थाबुग केत्ती सिङलाङग केत्ती
लेक्वा थक्तुम्माङ चम्योक थक्तुम्माङ
थो सुक्पासिङ सिङलो मुलिक्पा सिङलो
साम्माङसिङ सिङलो इरेकःयो सिङलो
मेन्छि्ङसो सिङ्हाः लुपःलुप्पो सिङ्लो
आङगेरी सिङलो नुगप्पा सिङलो
यो थाबुग केत्लो सिङलाङगः केत्लो
नाः हिल्लि सेगाङलो मति सेगाङलो
यो थाबुग केःरेरो सिङलाङगः केःरेरो
आल्लापि सिङग जल्लापि सिङग
थाबु केःरेरो सिङलाङगः केःरेरो
थोक्फेक्वा सिङलो कोक्फेक्वा सिङलो
आप्चारे फिन्दु पोरोक्मी माङले
आबु हेःरुरो याःरीन हेःरुरो
मेन्छि्ङसो सिङहाः लोलोम्बे सिङहाः
थाबु लिङसेरो सिङलाङ सिङसेरो
मिनुरी सिङलो खयेक्पे सिङलो
खेफुन्छे सिङलो लुम्लुम्बा सिङलो
खन्हा थाबु केःरेरो सिङलाङ केःरेरो
काई येप्मेथो फांङजंङ येप्मेथो
सिमिक्ला लिङसे पकमिक्लाः लिङसे
खेत्छिङसो सिङहाः नाम्फःत्यो सिङलो
याङसिङबे सिङहाः हयेक्पा सिङहाः
थाबु लिङसेरो सिङलान लिङसेरो
तघक सिङमाहाः ऐच्चेक सिङमाहाः
तिमेन पिबाः अः वरङ पिबाः अः
चुक्तेङगो सिङलो यन्देङगो सिङलो
थाबु लिङसेरो सिङःसे लिङसेरो
सबेत्लि लिङसेरो याक्पेलि लिङसेरो
थाबु केःरेरो थिङलान केःरेरो
मिनुरी सिङलो इमसिबा सिङलो
थाबु केःरेरो सिङलाङ केःरेरो
मिनुरी सिङलो ससिङला सिङहा
थाबु केःरेरो सिङलाङ केःरेरो
मिनुरी सिङलो हेन्छि्ङला सिङहाः
थाबु केःरेरो सिङलाङ केःरेरो
हेम्फारीःफारी मांक्फाःबुङ माहाः
मिनुरी फुङलो मुलारी माहाः
फाजोङ केःरेरो फालोक केःरेरो
फङदुरा लिङसेरो वेक्तुरा लिङसेरो
थाबुग केःरया सिङलाङग केःरे
तिङ्दिङ् तुमेरो नाहेन तुमेरो
थोसुरिप्मेल्लो सिमसुरिप्मेल्लो
योसुरिप्मागः लिङसुरिप्मेल्ले
साम्मीतः तोःसेसी केःजोङ तोःसेसी
थाबुग फेःरेरो मुप्मारक फेःरेरो
साम्मेतरकः मुक्तेरो केःजोङलक मुक्ते
कङग……….
थाङगेत इवात्लो माङगेत इवात्लो
फेन्छाङ् किन्नारो चुप्साङ किन्नारो
मिनु इवात्लो नेघक इवात्लो
सिधित इवात्ल्य मादि इवात्ल्ले
हुक्सो मेधोक्तु ताङेः मेधोक्तु
थाबुरक अःरेरो सिङलाङरक अःरे
मिनु इवात्ल्लो चुप्साङ इवात्ल्लो
पिप्पुरामागः हेन्छिङ् इवात्मेन
खल्ले थाबु मेधोक्तु सिङलान मेधोक्तु
थाबु केरेरो सिङलाङग केःरेरो
कम्मुः थाबु मेःअन्ने सिङलान मेःअन्ने
थाबु रे खेम्दुइ सिङलाङले खेम्दुइ
पुपुराःसेगर पुथाम्लुङ मेनन्
थो सेन्जुकुम पुथिक सेङवाना पुथिक
थो केरुङमा पुःहा कुहेप्मा पुःहा
थो चिल्ली ख्याःपुहा मिफेदेः पु:हाः
तेल्लाला पुःहा लनात्नात्मा पुःहाः
मिनुरी पुःरो कःरत्ना पुःहाः
थोक्फा केत्तुसीरो कुबु केत्तुसी
थो कोई येप्मेथो फांङजंङ येप्मेथो
साम्दाङवा केत्तुसी लिङदाङवा केत्तुसी
थो सामु केत्तुसी मुया केत्तुसी
यो तिमेन पिबाः अः वरङ पिबाःअः
साङमोरा केत्तुसी लिङमोरा केत्तुसी
याम्मुः साबोक्सेगमु साघामलुङ तेम्बे
तकतक केत्तुसीरो पेङवाः केत्तुसी
याःसा केत्तुसीरो खिःरे आङ केत्तुसी
याःसा केत्तुसी यङलिङ केत्तुसी
थो माकःयु केत्तुसी यङगङ केत्तुसी
थो फःयेत केत्तुसी नुःगेत केत्तुसी
मिनु केत्तुसीरो किधीः केत्तुसी
यो मिनु केत्तुसीरो पःरा केत्तुसी
यो तिमेन नेमेओः वरङ नेमेओः
सुम्दाङ केत्तुसीरो तकःमी केत्तुसी
यो अताः केत्तुसीरो केन्दा केत्तुसी
थो सिन्युक खेम्मेओ मुदेन खेम्मेओ
लासा यो केतुसिरो फुङबितः केत्तुसी
नाम्सा केत्तुस्य साकःपित केत्तुसी
थो मेल्लुक केत्तुसी साममेन्दा केत्तुसी
चुताला केत्तुसी लाखोन्ना केत्तुसी
काप्तोक खेम्दुइग योबा खेम्दुइग
खाप्पु चङमेथो चिकचिक केत्तुसी
लिङबोत चङमेओ थाबा केत्तुसी
सिङबुत चङमेओ अःसेक केत्तुसी
थो हिल्ली खेम्माग याक्सो खेम्मा आः
माङचुम फत्छुरो माङवा फत्छुरो
थाबु खेम्मारो सिङलाङ खेम्मारो
यो सारुम फत्छुसी साःवा फत्छुसी
याम्मु काप्तोक खेम्माग योबा खेम्माग
योरुम युक्सुसी योबा युक्सुसी
काम्बालिङ मारो खेवा सुमाहा
सक्वा केत्तुसीरो मइङ केत्तुसी
निङजुम मु केत्तु निङवा मु केत्तु
थोक्फा चाःमेन्न कुबु चाःमेन्न
मेल्लुक चाःमा अः साममेन्दा चाःमा
याःसायो चाःमा यङलिङ आङ चाःमा
सक्वा चाःमा अः मइङ चाःमा अः
थाबु फेक्सुरो कुसिङ फेक्सुरो
नेत्ती फेक्सुरो कुफुङ फेक्सुरो
यो थाबु थोक्सुरो कुसिङ थोक्सुरो
नेत्ति मेबिःते कुफुङ मेबिःते
थाबु मेःज्येरो सिङःसे मेःज्येरो
नावागः याःरेई खेम्सिङग याःरेइ
चुक्मु मेलोरे हिङमु मेलोरे
आम्मु नावाः यात्तिगः खेम्सिङ यात्तिग
आप्चारे फिन्दु पोरोक्मी माङ्ले
काप्तोक केजोक्पा योबा केजोक्पा
काप्तोकःक पोक्से योबाग पोक्से
साप्मा फोक्वाबा माङ्ले फोक्वाबा
सेख्खाराबारे कुदुम्बोबारे
यो तिङ्दिङ् मेयुक्तुरो नाहेन मेयुक्त्तु
कोइ नेमेप्मु फाङजंङ नेमेप्मु
सिफाक्जंङमारो कोइ येबेरो
थेयाङ चङमारे फाङजंङ येप्मेप्मु
यो तेङगो थिक्तुरो योलाङ थिक्थुरो
याम्मु लेक्वा पेगेरो इजिङ पेगेःया
यो यङसङ पेगेरो थुक्वा पेगेरो
थो मेन्छाम् तुम्बुमां याप्मी तुम्बुमां
मुजिङनामाथिक खेयङनामाथिक
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
यङसङ पेगेथो थुक्वा पेगेथोः
सिगारामाथिक याःभुङगेक्नाथिक
थाप्साङ लन्देरो लदेन लन्देरो
याम्मु यङसङ पेगेथो थुक्वा पेगेथो
साःओङगेवाथिक अङगे हाङबाथिक
थाप्साङ लन्देरो लादेन लन्देरो
साङगे मेत्तुम्लो थिक हुप मेत्तुम्लो
सेन्दिरेगमु लिकलेप मेत्तुम्लो
साःङगु हाङसीरो सक्मा हाङसीरो
तत्तेनामारे कुयोक फत्छुम थामः
वाःफेतःलामारे कुःया फत्छुम थाम
चेत्थया हिप थ्याङ……..थ्याङ…….।

Advertisements

3 Comments

 1. Could you please translate Mundhum in Nepali language? I would like to read
  Thanks

 2. good work..keep it up..i think all limbu and kirat people sgould get 1 year of their life in mundhum education..thanks

 3. can i get the mundhum book ..where to find please mention it…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 • युएईमा साँस्कृती कार्यक्रम सम्पन्न

 • लिम्बु पहिरन

 • Click in Photo for more..

 • बाँकी तस्विर हेर्नको लागि माथि तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस।

 • धेरै पुरानो लिम्बु तस्विरहरु, बाँकि तस्विर हेर्न माथि तस्विरमा क्लिक् गर्नुहोस।

 • बिभिन्न कालखण्डमा गरिएको लिम्बुवान मुक्तीका आन्दोलनहरु । तस्विर मा क्लिक गर्नुहोस

 • May 2010
  S M T W T F S
  « Apr   Jun »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • नेपल कै सबै भन्दा अग्लो देविको मुर्ति ताप्लेजुङ लिम्बुवानमा, पाथिभरा देविको दर्शन गरौ र मनोकामना पुरा गरौ। तस्विर मा क्लिक् गर्नुहोस।

 • LimbuMandala

 • तोङबा

  लिम्बु जाति हरु को चिया

 • याक्थुङ समाज

 • लिम्बुवान ब्लगस्पोट

 • याक्थुङ न्युज

 • चुम्लुङ नेपाल

 • चुम्लुङ युएसए

 • free counters

 • जनमत सङ्ग्रह ।